این صفحه مختص به اطلاع رسانی های
عدالت ۸۸ در باره افراد، سازمان ها
و تشکلات ایرانی در کانادا میباشد.

 

Home Media Politics ICC Events Organizations Facebook Pages

 TendenciesLinks Petitions Documents Kikipedia FB Group Page People

Justice 88

 
   
   
   
   
   
   

انستیتو صلح و دیپلماسی

ویدئو پنجم

April 8 at 4:16 PM

Justice 88
April 8 at 3:44 PM

بخش ۵ در باره انستیتو صلح و دیپلماسی

شناخت شبکه " پویش همبستگی و صلح" در کانادا:

نهاد عدالت ۸۸ در ۴۲ سالگی رژیم ننگین و واپسگرای جمهوری اسلامی گزارشات متعددی را در باره شبکه " پویش همبستگی و صلح" که در ۵ سال گذشته نهادی به نام " کنگره ایرانیان کانادا " را به تصرف در آورده، تهیه کرده است. در بخش ۵ این گزارشات به چگونگی تشکیل و کارکرد انیستیتو صلح و دیپلماسی در کانادا پرداخته شده. لطفن با پخش و اشتراک این گزارشات در شبکه های اجتماعی در افزایش سطح آگاهی عمومی بکوشید.

Koorosh Farhadpour April 8 at 4:16 PM  

انجمن های دانشجویی

ویدئو چهارم

March 9 at 6:05 PM

Justice 88
March 9

بخش ۴ در باره انجمن های دانشجویی در کانادا

 شناخت شبکه " پویش همبستگی و صلح" در کانادا:

نهاد عدالت ۸۸ در ۴۲ سالگی رژیم ننگین و واپسگرای جمهوری اسلامی گزارشات متعددی را در باره شبکه " پویش همبستگی و صلح" که در ۵ سال گذشته نهادی به نام " کنگره ایرانیان کانادا " را به تصرف در آورده، تهیه کرده است. در بخش ۴ این گزارشات به چگونگی تشکیل و کارکرد انجمن های دانشجویی در کانادا پرداخته شده. لطفن با پخش و اشتراک این گزارشات در شبکه های اجتماعی در افزایش سطح آگاهی عمومی بکوشید.

 

Koorosh Farhadpour March 9 at 6:05 PM  

دو رسانه در مونترال
هدهد - هفته

ویدئو سوم

March 1 at 5:41 PM

Justice 88
March 1

بخش ۳ در باره دو رسانه در مونترال

شناخت شبکه " پویش همبستگی و صلح" در کانادا:

نهاد عدالت ۸۸ در ۴۲ سالگی رژیم ننگین و واپسگرای جمهوری اسلامی گزارشات متعددی را در باره شبکه " پویش همبستگی و صلح" که در ۵ سال گذشته نهادی به نام " کنگره ایرانیان کانادا " را به تصرف در آورده، تهیه کرده است. در بخش ۳ این گزارشات به دو رسانه در مونترال پرداخته شده. لطفن با پخش و اشتراک این گزارشات در شبکه های اجتماعی در افزایش سطح آگاهی عمومی بکوشید.

Koorosh Farhadpour March 1 at 5:41 PM

در صفحه لتس تاک

March 1 at 7:45 PM

درصفحه آی سی سی فورم = سانسور

March 3 at 6:32 PM

در صفحه لتس تاک

ویديو دوم

Justice 88
February 19

بخش ۲ در باره کانون توحید مونترال

شناخت شبکه " پویش همبستگی و صلح" در کانادا :

نهاد عدالت ۸۸ در ۴۲ سالگی رژیم ننگین و واپسگرای جمهوری اسلامی گزارشات متعددی را در باره شبکه " پویش همبستگی و صلح" که در ۵ سال گذشته نهادی به نام " کنگره ایرانیان کانادا " را به تصرف در آورده، تهیه کرده است. در بخش ۲ این گزارشات به کانون توحید مونترال پرداخته شده. لطفن با پخش و اشتراک این گزارشات در شبکه های اجتماعی در افزایش سطح آگاهی عمومی بکوشید.

February 19

اعتراض به حذف ویدئو از صفحه آی سی سی فوروم

February 20

پاسخ به لیلا غفاری
February 19 صفحه لتس تاک

ویديو اول

Justice 88
February 11

بخش ۱ در باره مرکز نور در مونترال

 شبکه پویش همستگی و صلح کانادا

 نهاد عدالت ۸۸ در ۴۲ سالگی رژیم ننگین و واپسگرای جمهوری اسلامی گزارشات متعددی را در باره شبکه " پویش همبستگی و صلح" که در ۵ سال گذشته نهادی به نام " کنگره ایرانیان کانادا " را به تصرف در آورده، تهیه کرده است. در بخش یک این گزارشات به مرکز نور مونترال پرداخته شده. لطفن با پخش و اشتراک این گزارشات در شبکه های اجتماعی در افزایش سطح آگاهی عمومی بکوشید.

February 11

اولین ویدپو - نور

 

 

 

 

 

Last Edited 13/04/2021 - No copyright restrictions on this site. For all comments on this site info@signandprint.ca