2019

تحولات در سه سال اخیر تشکل فعالان اجتماعی بر پایه گرایشات سیاسی/اجتماعی را تغییر داده است و به گونه ای جامعه را دو قطبی کرده است.
 از اینرو لازم دیده شد که تصویر دیگری از شکل گیری فعالان اجتماعی در مقابل هم را بوجود آوریم.

دو قطبی شدن کامیونیتی

 

Home Media Politics ICC Events Organizations Facebook Pages

 TendenciesLinks Petitions Documents Kikipedia FB Group Page People

Justice 88

لطفن اگر فکر میکنید اشتباهی شده حتمن متذکر شوید
info@kikist.ca

 

 

 

آنچه در ایران میگذرد تعیین کننده نیست

 

 
     
       
 

 

   
       
         

   

 

   

 

 

 

   
         
         
         
         
         
         
                   

عکس هائی که در چهارخانه قرمز قرار دارند هویتشان مشخص نیست.*

 

 

 

 

چپ = امیدوار به نظام   میانه   راست = نا امید از نظام
شدید
اکتیویست
متوسط
فعال
ناظر - پنهان
سوشیال مدیا
  چپ ورا راست   ناظر - پنهان
سوشیال مدیا
متوسط
فعال
شدید
اکتیویست
                 
      شفافیت  

مهدی شمس

  شفافیت  

آیدین مختاری

 
      فعالیت  

100%

  فعالیت  

60%

 
 
نظر داده فعالیت شفافیت گرایش مخاطب  نظر دهنده نظر گرفته
               
               
               
               
               
               
               
1 60 80 متوسط راست آیدین مختاری آیدین مختاری 1
1 100 100 ورا میانه مهدی شمس مهدی شمس 1

 

 

 

 

 

 

Last Edited 20/02/2021 - No copyright restrictions on this site. For all comments on this site info@signandprint.ca