HomeMediaPoliticsICCEventsOrganizationsFacebookPeople

LinksPetitionsDocuments

1- یک بازی حقیقیست که از طریق آن فعالان اجتماعی را بهتر بشناسیم، به هم نزدیک تر شویم و حس تعلق به کامیونیتی را افزایش دهیم. شناخت افراد کمک خواهد کرد که در زمان گفتگو، تصمیم گیری، انتخابات، تقسیم مسئولیت، و بطور کلی در تمام موارد با شناخت بهتری با هم برخورد کنیم.

2- همت کرده و قوانین این بازی را با هم تعیین کنیم. این یک حرکت جمعی در جهت منافع جمعی میباشد. پس چه بهتر که از قدم اول در شفافیت، مشارکت و تفاهم کامل صورت گیرد.

3- به هر حال کسانی هستند که در باره ما نظر دهند، چه بهتر که خود ما اولین نفری باشیم که در باره خودمان نظرمیدهد. از این طریق میتوانیم شناختی را که از خود داشته و شناختی را که دیگران از ما دارند مقایسه کنیم.

4- نظرات دریافتی در جدول منظور نمیگردند مگر اینکه نظر دهنده در باره خودش نظر داده باشد.  تا پایان فوریه نظرات در رابطه با دیگران در جدول آورده نمیشوند مگر اینکه هم نظر دهنده و هم نظر گیرنده هر دو نظرات خود را در رابطه با خود داده باشند.

3- گرایش ها در رابطه با نظام جمهوری اسلامی (راست، میانه، چپ)، شفاف و فعال بودن، عواملی به نظر میایند که میتوانند در پیشرفت های جمعی تاثیر داشته باشند. از این رو پیشنهاد مینمایم که با در خاطر داشتن این سه عامل به شناخت یکدیگر بپردازیم. متاسفانه اکثر فعالیت های کامیونیتی وابسته به گرایشات افراد، بخصوص مسئولین با نظام جمهوری اسلامی میباشد.

4- گرایش ها  در سه بخش راست، میانه و چپ و هر بخش نیز دوباره به سه میزان مختلف تعیین میشوند

20%

40% 60% 80%

100%

5- در صد شفافیت از 1 تا 5 مشخص خواهند شد. بطور مثال
 100% شفاف با عدد 5 مشخص میشود.

1

2 3 4 5

20%

40%

60%

80%

100%

6- در صد فعال بودن نیز به همان ترتیب ولی بصورت معکوس خواهد بود. بطور مثال عدد 1 کمترین فعالیت را نشان میدهد.
1 2 3 4 5
    7- اگر در موردی هم نظری نداریم به آن کارت زرد میدهیم.
8- البته این حق را برای دیگران نیز قائل باشیم که دلایل تشخیص ما را سئوال جو باشند. البته اجباری به جوابگوئی نیست که این خود میتواند معیاری برای دیگران در تشخیص شفافیت ما باشد.
9- این را در نظر داشته باشیم که نیت خوانی و یا عقاید افراد مورد نظر نیست، بلکه فعالیت های اجتماعی آنها تعیین کننده میباشند. از این رو افرادی که در فعالیت های اجتماعی شرکت نکرده، بخصوص آنهائیکه سمت های مدیریتی و اجرائی را به عهده نمیگیرند مد نظر نمیباشند.
10- همه نظرات علنی خواهند بود. البته شرکت در این بازی نیاز به تغییرکوچکی در ما دارد. که تعارف، کم روئی، حجاب،..... را کنار بگذاریم. مگر نه اینکه همین عوامل میباشند که شفافیت در افراد و کامیونیتی وجود نداشته، برچسب زدن راحت تر، و کناره گیری از فعالیت های اجتماعی نتیجه آنست.
11- از طریق صفحه فیسبوکی "کی کیست" نظرات و گفتگو ها به اشتراک گذاشته میشوند.
12- البته عکس بسیاری از اعضای فعال کامیونیتی در اختیار نبوده که به تدریج اضافه خواهند شد.
13- قوانین با پیشنهادات جدید تغییر خواهند کرد. این یک شروع بیشتر نبوده و شکل گیری آن نیاز به زمان دارد.
14- جنبه های سرگرمی و تفنن این بازی را از خاطر دور نکنیم. پس با این حرکت زیاد هم جدی برخورد نکرده و سخت نگیریم.
15- میتوان نظرخود را تغییر داد، ولی نظر قبلی در لیست نظرات باقی خواهند ماند.
16- ردیف اول و آخر به ترتیب تعداد نظرات داده شده و گرفته شده  را نشان میدهند. تعداد نظرات داده شده در رابطه با اشخاص تعیین کننده ردیف نمایش در جدول است. آنکه نظرات بیشتری دریافت کرده در صدر خواهد بود. تعداد نظر های داده شده در میزان مشارکت تاثیر خواهد گذاشت.
17- چگونه شروع کنیم؟ 1- نام فرد 2- گرایش  3- میزان شفافیت  4- میزان فعالیت لازم میباشند. 
18- گرایش فرد با دو عامل مشخص میگردد: یکی (چپ، راست و یا میانه). و یک عدد که شدت آنرا تعیین میکند. بطور مثال گرایش فعالیت های  مهدی شمس در رابطه با نظام جمهوری اسلامی نبوده و در زمانهای مختلف حالات مختلف به خود میگیرد. ایشان فراجناحی عمل مینماید.
19- میزان شفافیت و میزان فعالیت هر کدام با یک شماره از 1 تا 5 مشخص میگردند. بطور مثال فعالیت های مهدی شمس با عدد 5 یعنی بیشترین، نمایش داده شده است. و میزان شفافیت با عدد ،5 که آن نیز بالاترین میزان شفافیت میباشد.
20- لازم است که این اطلاعات از هر طریقی که به نظر مناسب میایند، فیسبوک، ایمیل، پیام به ما رسانده شوند.
 
 

 

 

و اما نقش آفرین این صفحه کیست؟ کی کیست را از او آغاز کنیم تا نگویند رطب خورده منع رطب کرد

مهدی شمس و پوسترهایش
Arsalan Kahnemuyipour
August 14, 2016

Nilou Sh
August 17 at 6:58am 

مهدی شمس و شهرام تابع محمدی از زبان شهرام تابع محمدی:
 "مهدی
شمس و من"    "پاسخ به مهدی شمس"
 

Shahram Tabe  
August 20, 2016 

متهم ساختن مهدی شمس به وابستگی به سازمان مجاهدین توسط محمد سلیمانی

برای مهدی شمس که مامور است و معذور !

نقاب از چهره بردار و اگر شهامت داری از ماهیت مجاهدین وطن فروش بگو تا وارد گفتگو شویم . مخالفت مجاهد مزدور با جمهوری اسلامی پشیزی ارزش ندارد. مجاهد مامور بیگانه است برای آزادی کشور نمیجنگد برای ارباب میتازند.

متهم ساختن مهدی شمس به وابستگی به جمهوری اسلامی توسط آرشاک شجاعی
Arshak Shojaei
19 February 2015

تقاضای صد نفر از براندازان در جهت توقف چاپ مقالات مهدی شمس
19 February 2015

Video

   
   

 

آنچه در ایران میگذرد تعیین کننده نیست

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

   
             
             
               
               
                   
                   

عکس هائی که در چهارخانه قرمز قرار دارند هویتشان مشخص نیست.*

 

 

 

 

چپ = امیدوار به نظام   میانه   راست = نا امید از نظام
شدید
اکتیویست
متوسط
فعال
ناظر - پنهان
سوشیال مدیا
  چپ ورا راست   ناظر - پنهان
سوشیال مدیا
متوسط
فعال
شدید
اکتیویست
                 
      شفافیت  

مهدی شمس

  شفافیت  

آیدین مختاری

 
      فعالیت  

100%

  فعالیت  

60%

 
 
نظر داده فعالیت شفافیت گرایش مخاطب  نظر دهنده نظر گرفته
               
               
               
               
               
               
               
1 60 80 متوسط راست آیدین مختاری آیدین مختاری 1
1 100 100 ورا میانه مهدی شمس مهدی شمس 1

 

 

 

 

 

 

Last Edited 15/03/2018 - No copyright restrictions on this site. For all comments on this site info@signandprint.ca