به "کی کیست" خوش آمدید

1- بعد از بوجود آوردن سایت www.hambastegi.ca در جهت
 جمع آوری و ثبت اطلاعات مربوط به کامیونیتی

2- بعد از بوجود آوردن سایت www.ICCMA.com در جهت
 جمع آوری و ثبت اطلاعات مربوط به کنگره ایرانیان

3- بعد از بوجود آوردن سایت www.iccongress.club  درجهت
 ثبت و در دسترس قرار دادن گفتگو های مربوط به کنگره در فیسبوک

4- زمان آن رسیده است که به خودشناسی  جامعه بپردازیم   www.kikist.ca

این سایت در حال شکل گرفتن است. از این رو به هم ریخته به نظر میاید. به کوجکی ما، ما را ببخشید.

 

Home Media Politics ICC Events Organizations Facebook Pages

 TendenciesLinks Petitions Documents Kikipedia FB Group Page People

Justice 88

"کی کیست" چیست؟

" آنهائیکه پس پسک میروند در این توهمند که آنی هم که در جای ایستاده به طرف جلو میدود!"

 

 

info@kikist.ca

Afsaneh         Amir Housain Sharif        ICC Board Members                  خواندنی       

 Site Under Construction

 

 

 

 

Last Edited 20/02/2021 - No copyright restrictions on this site. For all comments on this site info@signandprint.ca